Menu Content/Inhalt
GMINA arrow GOPS

GRUPA GDF SUEZ

Sondy

Jak oceniasz pomysł budowy nowego Centrum Gościna
 
  

Urząd Miejski w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78-120 Gościno


NIP 671 -10 - 30 - 642
email: goscino@goscino.com.pl
REGON : 000534888
Nr konta: Pomorski Bank Spóldzielczy w Gościne
66 8581 1030 0500 0273 2000 0001
GOPS
Uwaga - ZMIANA SIEDZIBY GOPS W GOŚCINIE Utwórz PDF Drukuj

UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY FILII GOPS!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, iż
OD 1 KWIETNIA 2011R.
Dział Świadczeń Rodzinnych, Dodatków Mieszkaniowych oraz Funduszu Alimentacyjnego będzie się mieścił w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, przy ul. IV D.W.P. 58 (II piętro).

Czytaj całość
 
5-lecie Klubu Seniora Utwórz PDF Drukuj

Dnia 8 października w GOPS Gościno odbyły się uroczystości  z okazji 5 rocznicy powstania Klubu Seniora "Złoty Wiek" w Gościnie.

Czytaj całość
 
Statut GOPS w Gościnie Utwórz PDF Drukuj
 
UCHWAŁA NR XXVIII/168/08
 
Rady Gminy Gościno
 
z dnia 30 października 2008 roku
 
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz, 1055, Nr 116, poz 1203 z 2005 r., Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)  w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Gościnie Nr XVI/125/04 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj całość
 
Aktywny GOPS w Gościnie Utwórz PDF Drukuj

Trwają prace w ramach projektu systemowego „JESTEŚMY AKTYWNI”, który będzie realizowany do 31 grudnia 2008 roku. Za realizację projektu w GOPS w Gościnie odpowiada powołany Zespół Projektowy. Podejmowane działania skierowane są do rekrutowanej grupy 10 długotrwale bezrobotnych kobiet poprzez: aktywną integrację – warsztaty z doradcą zawodowym, terapeutą uzależnień, psychologiem oraz prawnikiem, aktywizację zawodową i edukacyjną – kurs zawodowy z praktyczną nauką zawodu, pracę socjalną prowadzoną w celu rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej beneficjentek projektu.
Podkreślić należy, iż wszyscy uczestnicy projektu podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także w ramach kontraktów socjalnych objęci zostali wsparciem finansowym, mającym na celu umożliwienie im aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach. Wsparcie finansowe stanowi wkład własny gminy Gościno w projekt.
Ponadto GOPS prowadzi działania związane z promocją projektu wśród mieszkańców gminy i osób postronnych, polegające na realizacji kampanii reklamowej.
Realizacja projektu „JESTEŚMY AKTYWNI” jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej. Niewątpliwie jest także wyzwaniem dla kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie, któremu mamy nadzieję sprostać, a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji materialno-bytowej uczestników projektu i ich rodzin.

 

 
"Szczęśliwe dzieciństwo" - zostań rodzicem zastępczym Utwórz PDF Drukuj

Każdy z nas, kto miał szczęśliwe dzieciństwo, nigdy nie odczuje tragedii dziecka, pozbawionego domu rodzinnego, bo jak pojąć, że dla rodziców jest coś ważniejszego niż ich własne dziecko? Większość dzieci trafia do domów dziecka z przyczyn społecznych. Ubóstwo, złe warunki mieszkaniowe, brak pracy, alkoholizm i inne uzależnienia, ciężkie choroby, niezaradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, to główne powody separacji dzieci od rodziców. Pytając o miejsce wychowania dziecka, każdy odpowie, że jest nim rodzina. Każdy potwierdzi, że placówka to nie to samo, co rodzinny dom.
Jedynym ratunkiem dla wielu dzieci, z naszego powiatu, a nawet gminy są rodzinne formy opieki zastępczej.
Podjęcie decyzji o ustanowienie rodziny zastępczej wymaga wielkiego serca i odpowiedzialności. Dziecko umieszczane w rodzinie zastępczej jest dzieckiem skrzywdzonym, ponieważ zostaje wyrwane ze swego środowiska. Rodzina zastępcza daje dzieciom szansę, aby zaleczyć rany i żyć normalnie.
Jak zostać rodzicami zastępczymi? Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby stanu wolnego, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, korzystające z pełni praw cywilnych, które nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, wywiązują się z obowiązków łożenia na utrzymanie osoby najbliższej, nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie pozytywnej opinii GOPS w Gościnie. Kandydaci na rodziny zastępcze odbywają odpowiednie szkolenie, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, które kończy się uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego.
Dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia Sądu Rodzinnego. Rodzina zastępcza pełni swą funkcję do dnia uzyskania przez dziecko pełnoletności lub ukończenia szkoły, rozpoczętej przed 18 rokiem życia, bądź powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
Rodzina zastępcza otrzymuje z PCPR w Kołobrzegu pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka. Wysokość pomocy uzależniona jest od wieku oraz stanu zdrowia dziecka i wynosi od około 680 zł do 980 zł. Dodatkowo rodzina niespokrewniona otrzymuje wynagrodzenie z tytułu opieki i wychowania dziecka. Każda rodzina zastępcza może otrzymać również jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.


GOPS w Gościnie szuka rodzin, które chciałyby znaleźć w swoich domach i sercach miejsce dla dzieci, pozbawionych opieki rodziców.
Szczegółowe informacje: GOPS w Gościnie tel. 094 3512089
PCPR w Kołobrzegu tel. 094 3548062

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 14