Menu Content/Inhalt
GMINA arrow Ala i As

GRUPA GDF SUEZ

Sondy

Jak oceniasz pomysł budowy nowego Centrum Gościna
 
  

Urząd Miejski w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78-120 Gościno


NIP 671 -10 - 30 - 642
email: goscino@goscino.com.pl
REGON : 000534888
Nr konta: Pomorski Bank Spóldzielczy w Gościne
66 8581 1030 0500 0273 2000 0001
Ala i As
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oswiaty w Gminie Gościno "Ala i As" Utwórz PDF Drukuj

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju i poprawy jakości oświaty, nauczania i kultury w Gminie Gościno oraz na rzecz poprawy warunków życia społeczności Gminy Gościno, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu, upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, działalności charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz pomocy i aktywizacji osób w wieku sędziwym.

W dniu 01.02.2007r. odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Gościnie, zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia. 15 osób powołało Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Gościno ?Ala i As?. Przyjęli statut Stowarzyszenia oraz wybrali Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3/2007 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Gościno ?Ala i As?, w drodze głosowania jawnego wybrano na :
- Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pana Andrzeja Tuszyńskiego,
- Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Pana Mariana Araszewskiego,
- Skarbnika Stowarzyszenia Panią Grażynę Sieradzką.

16.03.2007r. został złożony wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym i tym samym Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ? Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Czytaj całość